Đáp án bộ câu hỏi trắc nghiệm vùng Bắc Trung Bộ (trang 27) cuồn Atlat địa lí

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu 1 - B

Câu 2 - B

Câu 3 - D

Câu 4 - A

Câu 5 - D

Câu 6 - C

Câu 7 - A

Câu 8 - D

Câu 9 - D

Câu 10 - B

Câu 11 - D

Câu 12 - B

Câu 13 - A

Câu 14 - D

Câu 15 - B

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021