Đáp án phiếu bài tập tuần 22 đề B toán 4 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Trắc nghiệm

1. Rút gọn phân số ta được phân số tối giản là:

Đáp án đúng: C.

2.

< $\frac{5}{7}$ > $\frac{9}{13}$ = $\frac{9}{24}$
< $\frac{3}{4}$ > $\frac{2005}{2008}$ > $\frac{5}{7}$

3.

a. Trong các phân số phân số nhỏ nhất là:

Đáp án đúng: D.

b. Trong các phân số phân số nhỏ nhất là:

Đáp án đúng: D.

4. Sắp xếp các phân số theo thứ tự từ nhỏ đến lớn:

Đáp án đúng: C.

5.

a. (S)

b. (Đ)

c. (S)

d. (Đ)

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài toán

1.

a. Vì và $\frac{13}{15}+\frac{2}{15}= 1$ mà $\frac{2}{11} > \frac{2}{15}$ (cùng tử) do đó $\frac{9}{11} > \frac{13}{15}$

b. Vì và $\frac{15}{11} = 1 +\frac{4}{11}$ mà $\frac{4}{15} < \frac{4}{11}$ (cùng tử) do đó $\frac{19}{15} > \frac{15}{11}$

c. Vì cùng mẫu và $\frac{199}{01} > \frac{199}{308}$ cùng tử nên $\frac{201}{301} > \frac{199}{301}> \frac{199}{308}$ vậy $\frac{201}{301} > \frac{199}{308}$

d. và $\frac{37}{73}\times 2=\frac{74}{73}>1$. Vậy $\frac{43}{87}

2. Để phân số có giá trị lớn nhất thì $x$ phải lớn nhất và $y$ phải bé nhất. Do đó $x = 15$; $y = 19$, ta có phân số $\frac{15}{19}$

Để phân số có giá trị bé nhất thì $x$ phải bé nhất và $y$ phải lớn nhất. Do đó, $x$ = 7, $y$ = 68, ta có phân số $\frac{7}{68}$.

3. Ta có: ; $\frac{2}{5}= \frac{6}{15}$

, nên Long ăn nhiều nhất và Lanh ăn ít nhất.

Đáp số: Long ăn nhiều nhất

Lanh ăn ít nhất

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021