Đáp án Trắc nghiệm môn toán luyện thi THPT quốc gia – Đề số 1- chuyên đề SỐ PHỨC

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐÁP ÁN

1. C6. D11. C16. B21. D
2. D7. A12. C17. D22. A
3. B8. C13. D18. A23. A
4. B9. D14. B19. B24. D
5. C10. C15. B20. C25. A

LỜI GIẢI CHI TIẾT MỘT SỐ BÀI

Câu 7: Đáp án A

Áp dụng định lý Viet ta có

Câu 11: Đáp án C

$z=(1+i)^{15}=(1+i)^{14}.(1+i)=((1+i)^{2})^{7}.(1+i)

=(1+2i+i^{2})^{7}.(1+i)=(2i)^7.(1+i)=-2^{7}.i.(1+i)=128-128i$

Vậy .

Câu 12: Đáp án C

Vậy . Phần thực của z là 8.

Câu 14: Đáp án B

Gọi số phức cần tìm có dạng .

Từ giả thiết ta có

Vậy hai số phức cần tìm là và $z=5$.

Câu 15: Đáp án B

là tam giác vuông cân tại A.

Câu 22: Đáp án A

Từ giả thiết ta có

$\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} a=-4\\ b=6\\ c=-4\\ \end{matrix}\right.$

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021