Đáp án và lời giải chi tiết một số bài dạng 3- Chuyên đề bài toán thực tế

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐÁP ÁN

1. C6. A11. C
2. B7. C12. B
3. B8. D13. A
4. A9. C14. A
5. A10. B15. A

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 9: Một người gửi tiết kiệm theo thể thức lãi kép như sau: Mỗi tháng người này tiết kiệm một số tiền cố định là X đồng rồi gửi vào ngân hàng theo kì hạn một tháng với lãi suất /tháng. Tìm X để sau ba năm kể từ ngày gửi lần đầu tiên người đó có được tổng số tiền là 500 triệu đồng.

A. .B. .
C. .D. .

Giải: Đáp án C

Số tiền người đó nhận được sau:

-1 tháng: .

- 2tháng

- 3 tháng

- Sau 3 năm=36 tháng

.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021