Đáp án và lời giải chi tiết một số bài dạng 5- Chuyên đề bài toán thực tế

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐÁP ÁN

1. B6. D11. A
2. A7. A12. B
3. C8. D13. B
4. A9. D14. C
5. A10. B15. B

LỜI GIẢI CHI TIẾT

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021