Hướng dẫn giải câu 7- Một số bài tập liên quan đến hình vẽ đồ thị hàm số

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Cho hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình bên. Số điểm cực trị của hàm số là

A. nhỏ hơn 5.

B. 6.

C. 7.

D. 8.

Bài làm:

Đáp án: C

Dựa vào định nghĩa và quy tắc 1, hàm số đã cho có 7 điểm cực trị.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021