Hướng dẫn giải câu 8- Một số bài tập liên quan đến hình vẽ đồ thị hàm số

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số liệt kê dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?

A. .

B. .

C. .

D. .

Bài làm:

Đáp án: C

Đồ thị hàm số đi qua điểm (0,2) và (-2,2) nên hàm số là .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021