Đặt dấu phẩy vào chỗ phù hợp trong mỗi câu sau:

  • 1 Đánh giá

4. Đặt dấu phẩy vào chỗ phù hợp trong mỗi câu sau:

Câu 1: Ở nhà em thường giúp bà xâu kim.

Câu 2: Trong lớp Liên luôn luôn chăm chú nghe giảng.

Câu 3: Hai bên bờ sông nhừng bãi ngô bắt đầu xanh tốt.

Câu 4: Trên cánh rừng mới trồng chim chóc lại bay về ríu rít.

Bài làm:

Câu 1: Ở nhà, em thường giúp bà xâu kim.

Câu 2: Trong lớp, Liên luôn luôn chăm chú nghe giảng.

Câu 3: Hai bên bờ sông, nhừng bãi ngô bắt đầu xanh tốt.

Câu 4: Trên cánh rừng mới trồng, chim chóc lại bay về ríu rít.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021