Đặt tên cho mỗi nhóm từ sau: sóc, sói, sẻ, sáo, sít, sên, sam, sò, sứa, sán...

 • 1 Đánh giá

6. a, Đặt tên cho mỗi nhóm từ sau:

 • sóc, sói, sẻ, sáo, sít, sên, sam, sò, sứa, sán
 • sả, si, sung, sen, sim, sâm, sắn, sấu, sậy, sồi

Nếu thay âm s của những tiếng trên bằng âm x thì sẽ tạo thành những tiếng nào có nghĩa?

b) Tìm các từ láy theo những cặp vần sau:
an-at/ang-ac/ ôn-ôt/ ông-ôc/ un-ut/ ung-uc.

Bài làm:

a. Đặt tên cho mỗi nhóm từ

 • Nghĩa các từ trong dòng thứ nhất ( sóc, sói, sẻ, sáo, sít, sên, sam, sò, sứa, sán): chỉ tên các con vật.
 • Nghĩa các từ trong dòng thứ hai (sả, si, sung, sen, sim, sâm, sắn, sấu, sậy, sồi): chỉ tên các loài cây.
 • Nếu thay âm đầu s bằng âm đầu x, trong số các tiếng trên thì những tiếng có nghĩa là:
  • sóc, sói, sẻ, sáo, sít, sên, sam, sò, sứa, sán
   • xóc: đòn xóc.
   • xói: xói mòn
   • xẻ: xẻ gỗ, xẻ núi
   • xáo: xáo trộn
   • xít: ngồi xít vào nhau
   • xam: ăn nói xam xưa
   • xán: xán lại gần
  • sả, si, sung, sen, sim, sâm, sắn, sấu, sậy, sồi
   • xả: xả thân
   • xi: xi đánh giầy
   • xung: nổi xung, xung kích, xung trận
   • xen: xen kẽ
   • xâm: xâm hại, xâm phạm
   • xắn: xắn tay, xinh xắn
   • xấu: xấu xí

b. Tìm các từ láy theo khuôn vần:

 • an - at: man mát, ngan ngát, sàn sạt, chan chát

 • ang - ác: nhang nhác, bàng bạc, khang khác,

 • ôn - ốt: sồn sột, tôn tốt, mồn một, dôn dốt

 • ông - ôc: xồng xộc, tông tốc, công cốc.

 • un - út: vùn vụt, ngùn ngụt, vun vút, chùn chụt

 • ung - uc: sùng sục, nhung nhúc, trùng trục, khùng khục...

 • 49 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng Việt 5 tập 1