Để học Địa lí tốt cần phải có các công cụ hỗ trợ nào?

  • 1 Đánh giá

Những kỹ năng chủ yếu khi học Địa lí

Để học Địa lí tốt cần phải có các công cụ hỗ trợ nào?

Bài làm:

Để học Địa lí tốt cần phải có các công cụ hỗ trợ như:

  • Bản đồ, biểu đồ, số liệu thống kê
  • Các thiết bị xác định phương hướng, vị trí: La bàn, bản đồ trực tuyến, GPS, khí áp kế điện tử...
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021