Đề xuất những biện pháp bảo vệ, phát triển nguồn lợi, hải sản ở địa phương em?

  • 1 Đánh giá

2. Đề xuất những biện pháp bảo vệ, phát triển nguồn lợi, hải sản ở địa phương em?

Bài làm:

Ví dụ: Những biện pháp bảo vệ, phát triển nguồn lợi hải sản ở địa phương em là:

  • Không sử dụng bom, mìn, điện để đánh bắt cá những khu vực ao, hồ, sông, suối...
  • Xử lý nguồn nước thải sinh hoạt trước khi thải ra sông, hồ, tránh làm ô nhiễm nguồn nước...
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN