Điền các từ , cụm từ sinh dục, nhị, sinh sản, nhụy vào chỗ chấm (...) cho phù hợp.

  • 1 Đánh giá

1. Điền các từ , cụm từ sinh dục, nhị, sinh sản, nhụy vào chỗ chấm (...) cho phù hợp.

Hoa là cơ quan ... của những loài thực vật có hoa. Cơ quan ... đực gọi là ... . Cơ quan sinh dục cái gọi là ... .

Bài làm:

Hoa là cơ quan sinh sản của những loài thực vật có hoa. Cơ quan sinh dục đực gọi là nhị. Cơ quan sinh dục cái gọi là nhụy.

  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021