Điền các từ ngữ trứng, sự thụ tinh, cơ thể mới, tinh trùng, giống đực và giống cái vào chỗ chấm (...) cho phù hợp

  • 1 Đánh giá

4. Điền các từ ngữ trứng, sự thụ tinh, cơ thể mới, tinh trùng, giống đực và giống cái vào chỗ chấm (...) cho phù hợp

Đa số loài vật được chia thành hai giống: ... . Con đực có cơ quan sinh dục đực tạo ra ... . Con cái có cơ quan sinh dục cái tạo ra ... .

Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng gọi là ... . Hợp tử phân chia nhiều lần và phát triển thành ..., mang những đặc tính của bố và mẹ.

Bài làm:

Đa số loài vật được chia thành hai giống: giống đực và giống cái. Con đực có cơ quan sinh dục đực tạo ra tinh trùng. Con cái có cơ quan sinh dục cái tạo ra trứng.

Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng gọi là sự thụ tinh. Hợp tử phân chia nhiều lần và phát triển thành cơ thể mới, mang những đặc tính của bố và mẹ.

  • 71 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021