Những tài nguyên thiên nhiên nào của nước ta được thể hiện trong từng hình. Liệt kê thêm các tài nguyên khác của nước ta mà em biết.

 • 1 Đánh giá

2. Quan sát và thảo luận:

a. Quan sát các hình 13 - 17:

b. Thảo luận:

 • Những tài nguyên thiên nhiên nào của nước ta được thể hiện trong từng hình.
 • Liệt kê thêm các tài nguyên khác của nước ta mà em biết.
 • Trong các tài nguyên đó:
  • Tài nguyên nào có thể bị cạn kiệt, tài nguyên nào không bị cạn kiệt?
  • Tài nguyên nào có thể khôi phục được? Tài nguyên nào không thể khôi phục được?

Bài làm:

 • Những tài nguyên thiên nhiên được thể hiện trong từng hình:
  • Hình 13: gió, nước, thực vật, động vật.
  • Hình 14: khoáng sản
  • Hình 15: nước
  • Hình 16: gió.
  • Hình 17: thực vật.
 • Các tài nguyên khác của nước ta mà em biết: đất, không khí, nước, ánh sáng mặt trời, ....
 • Trong các tài nguyên thì:
  • Tài nguyên có thể bị cạn kiệt là: thực vật, động vật, dầu mỏ, than đá, khoáng sản.
  • Tài nguyên không bị cạn kiệt là: nước, gió, không khí, ánh sáng mặt trời.
 • Trong các tài nguyên trên thì:
  • Tài nguyên có thể khôi phục: thực vật, động vật.
  • Tài nguyên không thể khôi phục: dầu mỏ, than đá, khoáng sản.

 • 96 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Khoa học lớp 5 VNEN