Điền động từ còn thiếu để hoàn thiện những câu tục ngữ và thành ngữ sau:

 • 1 Đánh giá

A, Hoạt động khởi động

Điền động từ còn thiếu để hoàn thiện những câu tục ngữ và thành ngữ sau:

 • ……….hiền…….lành
 • ……….gió………bão
 • ……….nhân nào…….quả ấy.
 • Có đức mặc sức mà…….
 • ……….cầu….…..ván
 • …………cây nào… cây nấy

Bài làm:

 • Ở hiền gặp lành
 • Gieo gió gặp bão
 • Gieo nhân nào gặt quả ấy.
 • Có đức mặc sức mà ăn
 • Qua cầu rút ván
 • Ăn cây nào rào cây nấy

 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021