Điền vào chỗ trống: rong, dong hay giong? rủ hãy rũ?

  • 1 Đánh giá

3. Điền vào chỗ trống:

a. rong, dong hay giong?

- .... ruổi - .... chơi - gánh hàng ....

- thong .... - .... rêu - trống .... cờ mở

b. rủ hay rủ?

- cười .... rượi - nói chuyện .... rỉ

- .... nhau đi chơi - lá .... xuống mặt hồ.

Bài làm:

a. rong, dong hay giong?

- rong ruổi - rong chơi - gánh hàng rong

- thong dong - rong rêu - trống giong cờ mở

b. rủ hay rủ?

- cười rượi - nói chuyện rủ rỉ

- rủ nhau đi chơi - lá xuống mặt hồ.

  • 149 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021