Anh Đóm lên đèn đi đâu? Anh Đóm thấy những cảnh gì trong đêm?

  • 1 Đánh giá

2-3-4-5. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

6. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

Câu hỏi 1: Anh Đóm lên đèn đi đâu? (Đọc khổ thơ đầu).

Câu hỏi 2: Anh Đóm thấy những cảnh gì trong đêm? (Đọc khổ thơ thứ ba và thứ tư).

Bài làm:

Câu 1: Anh Đóm lên đèn đi gác đêm cho mọi người ngủ.

Câu 2: Trong đêm, anh Đóm nghe thấy tiếng chị Cò Bợ ru con ngủ, thím Vạc lặng lẽ mò tôm ngoài sông, bóng sao Hôm in trên bóng nước.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021