Chọn vần ưi hoặc ươi thích hợp với mỗi chỗ trống.

  • 1 Đánh giá

2. Chọn vần ưi hoặc ươi thích hợp với mỗi chỗ trống.

  • C...... ngựa xem hoa.
  • Ngày tháng m...... chưa cười đã tối.
  • G.... thư cho bạn.

Bài làm:

Điền vào chỗ chấm:

  • Cưỡi ngựa xem hoa.
  • Ngày tháng mười chưa cười đã tối.
  • Gửi thư cho bạn.
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021