Dòng nào dưới đây giải thích đúng tên bài đọc?

  • 1 Đánh giá

2-3-4-5. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

6. Thảo luận và trả lời câu hỏi

Dòng nào dưới đây giải thích đúng tên bài đọc?

a. Người đầu tiên truyền nghề thêu vào nước ta

b. Người đầu tiên nhìn thấy bức tường thêu

c. Người đầu tiên biết cách thêu.

Bài làm:

Dòng nào dưới đây giải thích đúng tên bài đọc?

Đáp án: a. Người đầu tiên truyền nghề thêu vào nước ta

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021