Đo các cặp góc khúc xạ và góc tới tương ứng. Vị trí của tia khúc xạ so với pháp tuyến IN và tia tới như thế nào

  • 1 Đánh giá

b, Thí nghiệm tìm quy luật về mối quan hệ giữa vị trí tia khúc xạ và vị trí tia tới tương ứng ( SGK KHTN trang 78)

Đo các cặp góc khúc xạ và và góc tới tương ứng, ghi vào bảng:

Góc tới (i)
Góc khúc xạ (r) (ánh sáng truyền từ không khí vào thủy tinh)
Góc khúc xạ (r) (ánh sáng truyền từ thủy tinh ra không khí)

Vị trí của tia khúc xạ so với pháp tuyến IN và tia tới như thế nào ?

So sánh góc khúc xạ và góc tới.

Khi góc tới bằng thì góc khúc xạ bằng bao nhiêu? vẽ hình mô tả.

Bài làm:

Góc tới (i)
Góc khúc xạ (r) (ánh sáng truyền từ không khí vào thủy tinh)
Góc khúc xạ (r) (ánh sáng truyền từ thủy tinh ra không khí)

Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở bên kia pháp tuyến so với tia tới.

Khi ánh sáng truyền từ môi trường không khí sang các môi trường trong suốt khác thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. Khi anh sáng truyền từ môi trường trong suốt của chất rắn chất lỏng khác nhau sang không khí thì góc khúc xạ lớn hơn góc tới.

Khi góc tới bằng thì góc khúc xạ cũng bằng , tia sáng truyền thẳng khi truyền qua hai môi trường.

  • 73 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 CTST