Đoạn nào trong bài cho biết bạn Chi rất thương bố?

  • 1 Đánh giá

6. Đoạn nào trong bài cho biết bạn Chi rất thương bố?

a. Đoạn 1

b. Đoạn 2

c. Đoạn 3

d. Đoạn 4

Bài làm:

Trong bài, đoạn cho biết bạn Chi rất thương bố là:

Đáp án: a. Đoạn 1

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021