Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi bằng cách chọn phương án đúng

  • 1 Đánh giá

d. Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi bằng cách chọn phương án đúng:

Sơn Tinh không hề nao núng. Thần dùng phép lạ, bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi, dựng thành lũy đất, ngăn chặn dòng nước lũ. Nước sông đang lên bao nhiêu thì đồi núi đâng lên bấy nhiêu. Hai bên đánh nhau ròng rã mấy tháng giời, cuối cùng Sơn Tinh vẫn vững vàng mà sức Thủy Tinh đã kiệt. Thần nước đành rút quân.

(1) Đoạn văn trên viết theo phương thức biểu đạt nào?

A. Miêu tả B. Tự sự

C. Biểu cảm D. Thuyết minh

(2) Từ nào không phải từ ghép?

A Qủa đồi B. Thành lũy

C. Cuối cùng D. Vững vàng

(3) Từ nào không phải là từ láy?

A. Xôn xao B. Ròng rã

C. Cuối cùng D. Vững vàng

(4) Dòng nào là cụm danh từ?

A. Không hề nao núng B. Dùng phép lạ

C. Bốc từng quả đồi D. Thành lũy đất

(5) Dòng nào là cụm tính từ?

A. Đồi núi cao lên B. Đánh nhau ròng rã

C. Vẫn vững vàng D. Đành rút quân

(6) Dòng nào là từ mượn?

A. Bão lũ

B. Cuồn cuộn

C. Sơn Tinh, Thủy Tinh

D. Ngăn chặn

e. Từ lóc cóc được giải nghĩa như sau: “ Đi một mình, vẻ vất vả, đáng thương”. Giải thích nghĩa của từ trên theo cách nào?

A. Trình bày khái niệm mà từ biểu thị

B. Đưa ra từ đồng nghĩa với từ cần giải thích

C. Đưa ra từ trái nghĩa với từ cần giải thích

Bài làm:

d.

(1)=> Chọn B

(2)=> chọn D

(3) => chọn C

(4)=> chọn D

(5)=> chọnC

(6) => chọn C

e. => chọn B

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021