Đọc đoạn văn, trả lời câu hỏi: Trong các ý dưới đây, ý nào thể hiện đồi, núi, đồng bằng và cao nguyên?

 • 1 Đánh giá

5. Đọc và trả lời

a. Đọc đoạn văn: (Trang 55,56 sgk)

b. Trả lời câu hỏi:

Trong các ý dưới đây, ý nào thể hiện đồi, núi, đồng bằng và cao nguyên?

 • Tương đối cao, đỉnh tròn, sườn dốc
 • Cao, đỉnh nhọn, sườn dốc
 • Tương đối cao, đỉnh tròn, sườn thoải
 • Thấp, bằng phẳng, rộng lớn
 • Cao đỉnh tròn, sườn dốc
 • Tương đối cao, có sườn dốc, tương đối bằng phẳng, rộng lớn

Bài làm:

 • Đồi: Tương đối cao, đỉnh tròn, sườn thoải
 • Núi: Cao, đỉnh nhọn, sườn dốc
 • Đồng bằng: Thấp, bằng phẳng, rộng lớn
 • Cao nguyên: Tương đối cao, có sườn dốc, tương đối bằng phẳng, rộng lớn

 • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021