Đọc một bài thơ về thiên nhiên. Chia sẻ về bài thơ đã đọc. Viết và phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ.

  • 1 Đánh giá

Vận dụng

1. Đọc một bài thơ về thiên nhiên:

a. Chia sẻ về bài thơ đã đọc.

b. Viết và phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ.

2. Chơi trò chơi Họa sĩ nhí:

a. Vẽ cảnh biển

b. Đặt tên và giới thiệu bức vẽ với bạn hoặc người thân của em.

Bài làm:

1. Đọc một bài thơ về thiên nhiên:

a. Chia sẻ về bài thơ đã đọc.

b. Viết và phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ.

2. Chơi trò chơi Họa sĩ nhí:

a. Vẽ cảnh biển

b. Đặt tên và giới thiệu bức vẽ với bạn hoặc người thân của em.

  • 128 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021