Đọc và làm theo mẫu

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất khi biết công thức hóa học của hợp chất

Họp chấtKhối lượng mol (M)Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một mol hợp chấtKhối lượng của mỗi nguyên tố có trong một mol hợp chấtThành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi nguyên tố trong hợp chất.
NaNO3= 23 +14+16.3=85 (gam/mol)

nNa = 1 mol

nN = 1 mol

nO = 3 mol

mNa = 23 . 1 = 23 (g)

mN = 14 . 1 = 14(g)

mO = 16 . 3 = 48 (g)

%.100%=$\frac{23}{85}$.100%=27,06%

%.100%=$\frac{14}{85}$.100%=16,47%

%.100%=$\frac{16.3}{85}$.100%=56,47%

KMnO4

Bài làm:

Họp chấtKhối lượng mol (M)Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một mol hợp chấtKhối lượng của mỗi nguyên tố có trong một mol hợp chấtThành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi nguyên tố trong hợp chất.
NaNO3= 23 +14+16.3=85 (gam/mol)

nNa = 1 mol

nN = 1 mol

nO = 3 mol

mNa = 23 . 1 = 23 (g)

mN = 14 . 1 = 14(g)

mO = 16 . 3 = 48 (g)

%.100%=$\frac{23}{85}$.100%=27,06%

%.100%=$\frac{14}{85}$.100%=16,47%

%.100%=$\frac{16.3}{85}$.100%=56,47%

KMnO4= 39 +55+16.4=158 (gam/mol)nK = 1 mol

nMn = 1 mol

nO = 4 mol

mK = 39 . 1 = 39 (g)

mMn = 55 . 1 = 55(g)

mO = 16 . 4 = 64 (g)

% .100%=$\frac{39}{158}$.100%=24,68%

%.100%=$\frac{55}{158}$.100%=34,81%

%.100%=$\frac{16.4}{158}$.100%=40,51%

  • 110 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021