Dựa vào bảng 13.1 và 5.1, em hãy: Tính số dân của Đông Á năm 2002.

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Dựa vào bảng 13.1 và 5.1, em hãy:

  • Tính số dân của Đông Á năm 2002.
  • Tính tỉ lệ dân số Trung Quốc so với dân số châu Á và khu vực Đông Á.

Bài làm:

- Số dân Đông Á năm 2002 là:

1288 + 127,4 + 23,2 + 48,4 + 22,5 = 1509,5 ( triệu người)

- Tỉ lệ dân số Trung Quốc so với châu Á bằng:

(1288 : 3766) x 100% = 34,2 %

- Tỉ lệ dân số Trung Quốc so với khu vực Đông Á bằng:

(1288 : 1509,5) x 100% = 85,3 %

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021