Bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

 • 1 Đánh giá

Hiệp hội các nước Đông Nam Á được thành lập ngày 8 tháng 8 năm 1967. Sự ra đời của tổ chức này đã tạo điều kiện và thúc đẩy nền kinh tế của các nước trong khu vực phát triển.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Hiệp hội các nước Đông Nam Á

 • Được thành lập ngày 8/8/1967 ( gồm 5 quốc gia)
 • Là một liên minh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.
 • Đến nay gồm 10 quốc gia thành viên.
 • Các nước hợp tác trên nguyên tắc tự nguyện, tôn trọng chủ quyền của nhau.

2. Hợp tác để phát triển kinh tế - xã hội

 • Các nước Đông Nam Á có nhiều điều kiện thuận lợi về tự nhiên, văn hoá, xã hội để hợp tác phát triển kinh tế.
 • Sự hợp tác đã đem lại nhiều kết quả trong kinh tế, văn hoá, xã hội mỗi nước.
 • Sự nỗ lực phát triển kinh tế của từng quốc gia và kết quả của sự hợp tác các nước trong khu vực đã tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế.

3. Việt Nam trong ASEAN

 • Tham gia vào ASEAN Việt Nam có nhiều cơ hội để phát triển kinh tế – xã hội.
 • Tuy nhiên hiện nay có những cản trở: chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế – xã hội, khác biệt về thể chế chính trị, bất đồng ngôn ngữ là những thách thức đòi hỏi có giải pháp vượt qua, góp phần tăng cường hợp tác giữa các nước trong khu vực.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Dựa vào bình sau, hoặc hình 17.1 SGK, hãy cho biết 5 nước tham gia đầu tiên vào ASEAN, những nước nào tham gia sau Việt Nam

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Em hãy cho biết các nước Đông Nam Á có những điều kiện thuận lợi gì để hợp tác phát triển kinh tế?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Mục tiêu hợp tác của Hiệp hội các nước Đông Nam Á đã thay đổi qua thời gian như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Phân tích những lợi thế và khó khăn của Việt Nam khi trở thành thành liên của ASEAN.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Vẽ biểu đồ hình cột và nhận xét GDP/người của các nước ASEAN theo bảng số liệu dưới đây:

Bảng 17.1. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đầu người của một số nước Đông Nam Á năm 2001

Bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 8 bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)


 • 31 lượt xem
Chủ đề liên quan