Dựa vào bình sau, hoặc hình 17.1 SGK, hãy cho biết 5 nước tham gia đầu tiên vào ASEAN, những nước nào tham gia sau Việt Nam

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Dựa vào bình sau, hoặc hình 17.1 SGK, hãy cho biết 5 nước tham gia đầu tiên vào ASEAN, những nước nào tham gia sau Việt Nam

Bài làm:

- 5 nước tham gia đầu tiên vào ASEAN:

  • Thái Lan
  • In-đô-nê-xi-a
  • Ma-lai-xi-a
  • Xin-ga-po
  • Phi-lip-pin

- Những nước tham gia tổ chức ASEAN sau Việt Nam là:

  • Lào
  • Mi-an-ma
  • Cam-pu-chia
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021