Quan sát hình 20.1, cho biết mỗi châu lục có những đới khí hậu nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Quan sát hình 20.1, cho biết mỗi châu lục có những đới khí hậu nào?

Bài làm:

Những đới khí hậu của các châu lục:

  • Châu Á: Cực, cận cực, ôn đới, cận nhiệt, nhiệt đới và xích đạo.
  • Châu Âu: Cận cực, ôn đới, cận nhiệt Địa Trung Hải
  • Châu Phi: Cận nhiệt, nhiệt đới, xích đạo
  • Châu Mĩ: Cực, cận cực, ôn đới, cận nhiệt, nhiệt đới và xích đạo.
  • Châu Đại Dương: Ôn đới, cận nhiệt, nhiệt đới và cận xích đạo.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021