Dựa vào hình 8.2 em hãy cho biết những nước naò ở Châu Á sản xuất nhiều lúa gạo và tỉ lệ so với thế giới là bao nhiêu?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Dựa vào hình 8.2 em hãy cho biết những nước naò ở Châu Á sản xuất nhiều lúa gạo và tỉ lệ so với thế giới là bao nhiêu?

Bài làm:

- Dựa vào hình 8.2 ta thấy, các nước ở Châu Á sản xuất nhiều lúa gạo và tỉ lệ so với thế giới là:

  • Trung Quốc (28,7%)
  • Ấn Độ (22,9%)
  • In – đô – nê – xi – a (8,9%)
  • Băng – la – đét (6,5%)
  • Việt Nam (6,5%).
  • 40 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải địa lý 8