Bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á

  • 1 Đánh giá

Hơn 30 năm qua các nước Đông Nam Á đã có những nỗ lực lớn để thoát khỏi nền kinh tế lạc hậu. ngày nay, Đông Nam Á được thế giới biết đến như một khu vực có sự thay đổi đáng kể trong kinh tế - xã hội.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Nền kinh tế của các nước Đông Nam Á phát triển khá nhanh, song chưa vững chắc.

  • Nửa đầu thế kỉ XX, Đông Nam Á đều là thuộc địa, nền kinh tế lạc hậu, sản xuất lương thực là chủ yếu.
  • Ngày nay, sản xuất và xuất khẩu ngliệu chiếm vị trí đáng kể.
  • Nền kinh tế các nước Đông Nam Á đã trải qua thời kì khủng hoảng -> mức độ tăng trưởng kinh tế giảm sút.
  • Vấn đề cần quan tâm là bảo vệ môi trường.

=> Nền kinh tế phát triển khá nhanh, song chưa vững chắc.

2. Cơ cấu kinh tế đang có những thay đổi

  • Cơ cấu kinh tế đang có sự thay đổi rõ rệt: giam tỉ trọng nông nghiệp, tăng tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ, phản ánh quá trình công nghiệp hóa của các nước.
  • Các ngành sản xuất chủ yếu tập trung ở đồng bằng và ven biển
  • Nhiều nước đã phát triển công nghiệp bằng sản xuất hàng hóa…

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Dựa vào bảng 16.1, hãy cho biết tình hình tăng trưởng kinh tế của các nước trong giai đoạn 1990 – 1996; 1998 – 2000 và so sánh với mức tăng trưởng bình quân của thế giới (mức tăng GDP bình quân của thế giới trong thập niên 90 là 3% năm).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Dựa vào bảng 16.2, cho biết tỉ trọng của các ngành trong tổng sản phẩm trong nước của từng quốc gia tăng giảm như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Vì sao các nước Đông Nam Á tiến hành công nghiệp hóa nhưng kinh tế phát triển chưa vững chắc?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Dựa vào bảng 16.3, hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện sản lượng lúa, cà phê của khu vực Đông Nam Á và của châu Á so với thế giới. Vì sao khu vực này có thể sản xuất được nhiều những nông sản đó?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 8 bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á


  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021