Qua bảng 11.2 , em hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của Ấn Độ. Sự chuyển dịch đó phản ánh xu hướng phát triển kinh tế như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Qua bảng 11.2 , em hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của Ấn Độ. Sự chuyển dịch đó phản ánh xu hướng phát triển kinh tế như thế nào?

Bài làm:

Nhận xét:

Nhìn vào bảng số liệu ta thấy, giai đoạn 1995 – 2001, cơ cấu ngành kinh tế đang có sự chuyển dịch theo hướng, tăng tỉ trọng ngành dịch vụ (từ 44,5% lên 48%), giảm tỉ trọng ngành nông-lâm-thủy sản (Từ 28,4% xuống còn 25%).

Ngành dịch vụ là ngành chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu kinh tế của Ấn Độ (chiếm 48% năm 2001).

Sự dịch chuyển đó phản ánh xu hướng phát triển kinh tế theo hướng hiện đại của Ấn Độ. Tức là chú trọng tăng tỉ trọng ngành dịch vụ và giảm tỉ trọng ngành nông-lâm-thủy sản.

  • 39 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021