Những nguyên nhân nào làm suy giảm tài nguyên sinh vật nước ta.

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Những nguyên nhân nào làm suy giảm tài nguyên sinh vật nước ta.

– Chiến tranh hủy diệt.

– Khai thác quá mức phục hồi.

– Đốt rừng làm nương rẫy.

– Quản lí bảo vệ kém.

– Cả bốn nguyên nhân trên.

Bài làm:

Hiện nay, nguồn tài nguyên sinh vật nước ta đang ngay càng suy giảm nghiêm trọng. Nguyên nhân đó được xác định là do chiến tranh hủy diệt, khai thác quá mức khiến rừng khó có thể phục hồi. Bên cạnh đó, người dân còn đốt rừng để làm nương rẫy. Đồng thời, đội ngũ quản lí bảo vệ rừng nước ta còn kém….

Như vậy, đáp án đúng là cả bốn nguyên nhân trên.

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021