Dựa vào hình 20.1, 20.3 và kiến thức đã học giải thích sự hình thành hoang mạc Xahara?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Dựa vào hình 20.1, 20.3 và kiến thức đã học giải thích sự hình thành hoang mạc Xahara?

Bài làm:

Nguyên nhân hình thành hoang mạc xahara:

  • Có dòng biển lạnh chạy ven bờ
  • Có đường chí tuyến Băc đi qua
  • Diện tích rộng lớn, địa hình cao
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải địa lý 8