Bài 21: Con người và môi trường địa lí

  • 1 Đánh giá

Trái đất là môi trường sống của con người. Con người có các hoạt động đa dạng đã khai thác từ thiên nhiên các nguồn tài nguyên , qua đó không ngừng làm môi trường bị biến đổi.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Hoạt động nông nghiệp với môi trường địa lí.

  • Hoạt động sản xuất nông nghiệp của con người ở các châu lục rất đa dạng, gồm có trồng trọt và chăn nuôi.
  • Con người khai thác các kiểu, các loại khí hậu và địa hình để trồng trọt, chăn nuôi.
  • Điều kiện tự nhiên là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phân bố và phát triển nông nghiệp.
  • Hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng làm thay đổi cảnh quan môi trường theo chiều hướng tiêu cực.

2. Hoạt động công nghiệp với môi trường địa lí

  • Gồm có công nghiệp khai thác và công nghiệp chế biến
  • Các hoạt động công nghiệp ít chịu sự tác động của tự nhiên
  • Loài người với tiến bộ khoa học kĩ thuật ngày càng tác động mạnh mẽ đến môi trường tự nhiên
  • Để bảo vệ môi trường, con người phải lựa chọn hành động phù hợp với sự phát triển bền vững của môi trường.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Bằng những kiến thức đã học em hãy cho biết hoạt động nông nghiệp đã ảnh hưởng đến môi trường như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Quan sát hình 21.2, 21.3, nêu những tác động của hoạt động công nghiệp tới môi trường tự nhiên.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Dựa vào hình 21.4, hãy cho biết các nơi xuất khẩu và nơi nhập khẩu dầu chính. Nhận xét về tác động của các hoạt động này tới môi trường tự nhiên.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Chủ đề liên quan