Dựa vào biểu đồ hình 45, cho biết: Các thành phần của không khí. Mỗi thành phần chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 52 sgk Địa lí 6

Dựa vào biểu đồ hình 45, cho biết:

+ Các thành phần của không khí

+ Mỗi thành phần chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

Bài làm:

Dựa vào biểu đồ hình 45 ta thấy:

- Không khí có 3 thành phần: Hơi nước và các khí khác, khí ôxi, khí Nitơ.

- Tỉ lệ của các thành phần chiếm:

  • Khí Nitơ: 78%
  • Khí Ôxi : 21%
  • Hơi nước và các khí khác: 1%
  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021