Dựa vào đặc điểm để nhận biết thực vật có hoa và thực vật không có hoa?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Dựa vào đặc điểm để nhận biết thực vật có hoa và thực vật không có hoa?

Bài làm:

Câu 1: Đặc điểm nhận biết thực vật có hoa và thực vật không có hoa là:

- Thực vật có hoa là những thực vật mà cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt.

- Thực vật không có hoa thì cơ quan sinh sản không phải là hoa, quả.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021