Dựa vào hình 1 và thông tin trong mục 1, em hãy cho biết: hướng tự quay quanh trục của Trái Đất

  • 1 Đánh giá

1. Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất

1/ Dựa vào hình 1 và thông tin trong mục 1, em hãy cho biết:

- Hướng tự quay quanh trục của Trái Đất

- Góc nghiêng của trục Trái Đất khi tự quay

- Thời gian Trái Đất tự quay quanh trục hết một vòng

2/ Sử dụng quả Địa cầu để mô tả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất

Bài làm:

1/

- Hướng tự quay trái đất từ Tây sang Đông

- Trái Đất tự quay quanh một trục tưởng tượng nối liền hai cực và nghiêng 66o33' trên mặt phẳng quỹ đạo

- Thời gian tự quay 1 vòng quanh trục là 24 iờ.

2/ Trái Đất tự quay quanh một trục tưởng tượng nối liền hai cực và nghiêng 66°33′ trên mặt phẳng quỹ đạo theo hướng tự quay là từ tây sang đông; quay hết một vòng quanh trục trong một ngày đêm (hết 24 giờ).

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021