Dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của em, hãy cho biết những đóng góp cua vị anh hùng Nguyễn Huệ - Quang Trung đối với dân tộc?

  • 3 Đánh giá

5. Đánh giá công lao của Nguyễn Huệ - Quang Trung đối với sự nghiệp thống nhất, bảo vệ và xây dựng đất nước

Dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của em, hãy cho biết những đóng góp cua vị anh hùng Nguyễn Huệ - Quang Trung đối với dân tộc?

Bài làm:

Những đóng góp cua vị anh hùng Nguyễn Huệ - Quang Trung đối với dân tộc:

  • Lật đổ chính quyền Đàng Trong - Đàng Ngoài, thống nhất giang sơn về một mối.
  • Lãnh đạo qghĩa quân Tây Sơn đánh bại quân Thanh, bảo vệ nền độc lập cho dân tộc
  • Ban hành nhiều chính sách để xây dựng nền kinh tế đất nước. Giữ gìn nền văn hóa độc lập dân tộc.

=> Vua Quang Trung đã góp nhiều công lao to lớn để xây dựng và giữ gìn đất nước.

  • 75 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN