Nêu một số đặc điểm tự nhiên của đồng bằng Nam Bộ? Kể tên những dân tộc và lễ hội nổi tiếng ở đồng bằng Nam Bộ?

 • 1 Đánh giá

8. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

 • Nêu một số đặc điểm tự nhiên của đồng bằng Nam Bộ?
 • Kể tên những dân tộc và lễ hội nổi tiếng ở đồng bằng Nam Bộ?

Bài làm:

 • Một số đặc điểm tự nhiên của đồng bằng Nam Bộ:
  • Đồng bằng Nam Bộ do sông Tiền và sông Hậu bồi đắp
  • Đồng bằng có nhiều sông ngòi, kênh rạch chằng chịt.
  • Hằng năm đồng bằng được phù sa bồi đắp nên đất đai màu mỡ.
 • Những dân tộc chính ở đồng bằng Nam Bộ: Kinh, Khmer và Chăm
 • Lễ hội nổi tiếng ở đồng bằng Nam Bộ: lễ hội Chùa Bà Xứ, hội xuân núi Bà, lễ hội Ok-Om-Bok,....

 • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021