Em hãy đọc và cho biết các hình ảnh dưới đây nói đến những quyền nào của trẻ em? Dựa vào thông tin 1 và thông tin 2, em hãy cho biết trẻ em có những quyền và bổn phận cơ bản nào?

  • 1 Đánh giá

2. Khám phá

  • Em hãy đọc và cho biết các hình ảnh dưới đây nói đến những quyền nào của trẻ em?

Em hãy đọc thông tin dưới đây và trả lời câu hỏi: