Em tán thành với những ý kiến nào dưới đây? Vì sao? (trang 41 sgk)

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Em tán thành với những ý kiến nào dưới đây? Vì sao?

a. Liên hợp quốc là tổ chức của các nước giàu.

b. Liên hợp quốc bao gồm tất cả các nước trên thế giới.

c. Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em là do Liên hợp quốc soạn thảo và thông qua.

d. Liên hợp quốc rất quan tâm đến trẻ em và luôn đấu tranh cho các quyền của trẻ em.

đ. Tôn trọng và hợp tác với các cơ quan Liên hợp quốc là việc của người lớn.

Bài làm:

Em tán thành với những ý kiến:

c. Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em là do Liên hợp quốc soạn thảo và thông qua.

=> Vì Liên hợp quốc đã soạn thảo công ước Quốc tề về Quyền trẻ em qua ngày 20 tháng 11 năm 1989.

d. Liên hợp quốc rất quan tâm đến trẻ em và luôn đấu tranh cho các quyền của trẻ em.

=> Vì Liên hợp quốc đặt ưu tiên rất nhiều cho quyền trẻ em, luôn quan tâm đền quyền của trẻ em.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021