Getting started Unit 10: Life on other planets

  • 1 Đánh giá

Đây là phần khởi động của Unit 10 với chủ đề: Life on other planets (Cuộc sống trên các hành tinh khác). Phần này sẽ giúp bạn học có cái nhìn tổng quan về chủ đề, hỏi và trả lời các câu hỏi liên quan. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

GETTING STARTED – UNIT 10: LIFE ON OTHER PLANETS

Look at the pictures of UFOs (Unidentified Flying Objects). Ask and answer with a partner : (Nhìn những hình ảnh đĩa bay. Hỏi và trả lời với bạn cùng học)

Giải:

a) Have you ever heard about UFOs? Do you think they really exist? (Bạn đã từng nghe về UFOs bao giờ chưa? Bạn có nghĩ chúng thực sự tồn tại?)

=> No, I haven't. I don't think they really exist. (Chưa. Tôi không nghĩ chúng thực sự tồn tại)

b) Have you ever seen any films on UFOs ? What were they about? (Bạn đã từng nhìn thấy bất cứ bộ phim nào về UFOs chưa? Chúng nói về điều gì?)

=> Yes, I have. The film " The aliens" was about the life of people on the moon. (Rồi. Bộ phim “người ngoài hành tinh” nói về cuộc sống của người trên mặt trăng.)

c) What do you want to know about UFOs? (Bạn có muốn biết về UFOs không?)

=> I want to know where it comes from, how it is formed, how it works and if there is any life in it. (Tôi muốn biết nó đến từ đâu, được cấu thành như thế nào, cách hoạt động và có sự sống trong nó hay không?)

d) It you saw a UFO, what would you do? (Nếu bạn nhìn thấy một đĩa bay, bạn sẽ làm gì?)

=> If I saw a UFO, I would take its photo and and talk with people abot it it. (Nếu tôi nhìn thấy một đĩa bay, tôi sẽ chụp ảnh nó và nói với mọi người về nó)

Một số từ vựng bổ sung:

  • Alien: người ngoài hành tinh
  • Creature: Sinh vật
  • Imagination: Trí tưởng tượng
  • Prove: Chứng minh
  • Proof: chứng cứ
  • Meteor: sao băng
  • Exist: tồn tại
  • Mineral: Khoáng sản

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021