Cho bảng số liệu sau: Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 2000 và 2014. Nêu nhận xét?

  • 1 Đánh giá

2. Cho bảng số liệu sau:

Thành phần kinh tế/ Năm20022014
Nhà nước38,431,9
Ngoài nhà nước47,948,2
Có vốn đầu tư nước ngoài13,719,9
Tổng GDP100,0100,0
  • Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 2000 và 2014.
  • Nhận xét về cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta hai năm trên.

Bài làm:

Vẽ biểu đồ:

Nhận xét: Thành phần kinh tế nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng:

  • Tỉ trọng thành phần kinh tế nhà nước giảm 6,5%
  • Tỉ trọng thành phần kinh tế ngoài nhà nước giảm 0,3%
  • Tỉ trọng thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 6,2%.
  • 244 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9