Đọc thông tin, kết hợp với quan sát kênh hình, hãy cho biết: Nguyễn Ái Quốc trở về Trung Quốc hoạt động nhằm mục đích gì?

  • 1 Đánh giá

b. Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1923 - 1925

Đọc thông tin, kết hợp với quan sát kênh hình, hãy cho biết:

  • Nguyễn Ái Quốc trở về Trung Quốc hoạt động nhằm mục đích gì?
  • Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1917 - 1925 có ý nghĩa như thế nào?

Bài làm:

Nguyễn Ái Quốc trở về Trung Quốc hoạt động nhằm mục đích: Tuyên truyền, giáo dục lí luận, xây dựng tổ chức cách mạng giải phóng dân tộc cho nhân dân Việt Nam.

Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1917 - 1925 có ý nghĩa: góp phần chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho sự ra đời của chính Đảng vô sản ở Việt Nam.

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9