Viết bài giới thiệu ngắn gọn về một di tích hoặc nhân vât lịch sử liên quan đến đoạn này mà em thích nhất

  • 1 Đánh giá

2. Viết bài giới thiệu ngắn gọn về một di tích hoặc nhân vât lịch sử liên quan đến đoạn này mà em thích nhất

Bài làm:

Ví dụ: Giới thiệu Nguyễn Ái Quốc

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vị lãnh tụ vĩ đại, một danh nhân văn hóa thế giới. Người như một vị cha già của cả dân tộc, công lao to lớn của người trong việc đi tìm đường cứu nước, dẫn dắt nhân dân thoát khỏi kiếp lầm than nô lệ.

Chính nhờ con đường mà người chỉ lối chúng ta mới có cơ hội chiến thắng hai đế quốc lớn Pháp và Mỹ, dân tộc ta thoát khỏi kiếp cai trị của những nước thực dân đế quốc. Con người mới được tự do làm chủ đời mình, làm chủ vận mệnh cuộc sống.

Hồ Chí Minh là một người yêu nước vĩ đại, chính vì yêu nước, nên trong thời Người sinh ra đất nước ta đang trong đêm dài nô lệ. Những người dân khốn khổ, tối tăm, làm việc cực nhọc quanh năm nhưng không đủ cơm ăn áo mặc, bởi những bóc lột mà họ phải mang trên người, bởi chế độ phong kiến thối nát và thực dân Pháp cai trị.

Trong sự bế tắc đó, chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1911 ông 21 tuổi đã lên đường ra đi, ông không đi những nước gần mà ông muốn sang Pháp một đất nước thuyết giảng về văn minh, tự do bình đẳng bác ái, tại sao lại mang những xiềng xích nô lệ sang trói buộc nước ta.

Người muốn đi sang Pháp để hiểu hơn về kẻ thù. Trong qua trình chu du đó người đã tới với nước Nga, đã thấy sự thành công của giai cấp vô sản trong cách mạng tháng 10 Nga. Từ đó, người tới với chủ nghĩa Mác- Lê Nin. Người đã tìm thấy con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam.

Sau đó, người trở về nước đứng ra sáp nhập ba tổ chức Đảng đang tồn tại trong nước lúc bấy giờ là An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn.

Ba tổ chức này đều được cầm đầu bởi những nhà tiểu tri thức tư sản yêu nước, những người có tư tưởng tiên tiến, yêu nước nhưng chưa biết cách lãnh đạo đoàn kết thành một khối thống nhất, chưa biết sử dụng nông dân và công nhân những con người tưởng như không có tri thức, nhưng sẽ là người cầm súng cầm đao giết giặc vô cùng dũng cảm.

Chính nhờ sự thống nhất ba tổ chức cộng sản Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, lấy lá cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ.

Nhờ sự ra đời của Đảng cộng sản dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Hồ Chí Minh nên nước ta đã đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Từ cách mạng tháng 8/1945 thành lập nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Ngày 2/09/2015 tới chiến thắng thực dân Pháp năm 1954, thống nhất hai miền Nam- Bắc mùa xuân năm 1975 tất cả những chiến thắng đó đều có tâm huyết, công lao của vị lãnh tụ vĩ đại chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người đúng là một vị lãnh tụ lỗi lạc, người cha già của cả dân tộc. Đúng như câu thơ tác giả Tố Hữu đã viết về người

Bác ơi tim Bác mênh mông thế
Ôm cả non sông mọi kiếp người.

  • 70 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9