Tính tộc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản, số lượng đà bò và năng suất lúa vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 1995 - 2014. Vẽ biểu đồ

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Dựa vào bảng 2, hãy:

  • Tính tộc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản, số lượng đà bò và năng suất lúa vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 1995 - 2014.
  • Vẽ biểu đồ thể hiện tộc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản, số lượng đà bò và năng suất lúa vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 1995 - 2014.

Bài làm:

Tính tốc độ tăng trưởng:

(đơn vị: %)

Năm1995200020102014
Sản lượng thủy sản100151,7310,9428,7
Số lượng đàn bò100107120,7112,3
Năng suất lúa100129,2155,7175,7

Vẽ biểu đồ:

  • 405 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9