Đọc thông tin kết hợp với kênh hình, hãy trinh bày suy nghĩ của em về những thành tựu chủ yếu của nền khoa học - kĩ thuật Mĩ?

  • 1 Đánh giá

b. Sự phát triển khoa học - kĩ thuật của Mĩ sau chiến tranh

Đọc thông tin kết hợp với kênh hình, hãy trinh bày suy nghĩ của em về những thành tựu chủ yếu của nền khoa học - kĩ thuật Mĩ?

Bài làm:

Thành tựu khoa học - kĩ thuật của Mĩ:

  • Sáng chế công cụ sản xuất mới.
  • Cách mạng xanh trong nông nghiệp
  • Cách mạng giao thông và thông tin liên lạc, chinh phục vũ trụ
  • Sản xuất các loại tên lửa hiện đại…

=> Qua những thành tựu đó, em thấy, nước Mĩ không chỉ biết tận dụng những thế mạnh vốn có của mình mà còn biết nắm bắt những tiến bộ của khoa học - kĩ thuật. Từ đó, giúp cho nền kinh tế Mĩ liên tục tăng cao, giúp cho đời sống vật chất, tinh thần của người dân Mĩ ngày càng được nâng cao và có nhiều thay đổi nhanh chóng.

  • 55 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9