Giải bài 22: Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945

 • 1 Đánh giá

Giải bài 22: Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945 - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 9 tập 2 trang 53. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

a. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Đọc thông tin, hãy cho biết:

 • Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trong hoàn cảnh nào, do ai sáng lập?
 • Sự kiện Đảng ra đời có ý nghĩa như thế nào đối với CM Việt Nam lúc bấy giờ

=> Xem hướng dẫn giải

c. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng

Đọc thông tin, hãy cho biết: Vì sao đảng cộng sản việt nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu về phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1931

Đọc thông tin, hãy:

 • Trình bày nguyên nhân, diễn biến chính của phong trào cách mạng 1930 - 1931
 • Giải thích tại sao nói Xô viết Nghệ - Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 - 1931

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 - 1939

Đọc thông tin, hãy:

 • Cho biết phong trào dân chủ 1936 - 1939 diễn ra trong hoàn cảnh lịch sử nào?
 • Nêu diễn biến chính và ý nghĩa lịch sử của phong trào?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Tìm hiểu tình hình Việt Nam trong những năm 1939 - 1945 và những cuộc đấu tranh đầu tiên

Đọc thông tin, hãy cho biết:

 • Tình hình Việt Nam trong chiến tranh thế giới thứ hai có gì đáng chú ý
 • Vì sao thực dân Pháp và phát xít Nhật thoả hiệp với nhau để cùng thống trị Đông Dương
 • Ý nghĩa lịch sử của hai cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì.

=> Xem hướng dẫn giải

5. Tìm hiểu cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

a. Mặt trận Việt Minh ra đời (19/5/1941)

Đọc thông tin, quan sát kênh hình, hãy cho biết:

 • Mặt trận Việt Minh ra đời trong hoàn cảnh lịch sử nào?
 • Vai trò của Mặt trận Việt Minh đối với cách mạng tháng Tám năm 1945?

=> Xem hướng dẫn giải

c. Cao trào kháng Nhật, cứu nước tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Đọc thông tin, quan sát lược đồ, cho biết:

 • Tại sao Nhật đảo chính Pháp?
 • Đảng cộng sản Đông Dương đã có chủ trương và khẩu hiệu như thế nào để đưa phong trào cách mạng đi lên?

=> Xem hướng dẫn giải

6. Tìm hiểu Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà

Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hình, hãy:

 • Cho biết lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố trong hoàn cảnh nào?
 • Nêu diễn biến chính của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, ý nghĩa và nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Vì sao có hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Hãy nêu 4 tổ chức lớn do Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh sáng lập từ năm 1930 đến năm 1945 và có vai trò quyết định đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám

=> Xem hướng dẫn giải

3. Vì sao cách mạng tháng Tám năm 1945 là một sự kiện lịch sử vĩ đại của dân tộc Việt Nam?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Vì sao nói cách mạng tháng Tám năm 1945 có tác dụng góp phần cổ vũ các dân tộc thuộc địa, nửa thuộc địa đứng lên giành độc lập?

=> Xem hướng dẫn giải

D-E. Hoạt động vận dụng - tìm tòi mở rộng

1. Kể tên những địa danh (trường học, đường phố, làng xã) nơi em sinh sống hoặc em biết mang tên những nhà cách mạng tiền bối (Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập...)

=> Xem hướng dẫn giải

2. Sưu tầm tranh, ảnh, tiểu sử các nhà cách mạng: Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ...

=> Xem hướng dẫn giải

3. Sưu tầm tranh ảnh và những mẩu chuyện về chủ tịch Hồ Chí Minh thời 1941 - 1945

=> Xem hướng dẫn giải


 • 535 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9