Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hình, hãy: Cho biết lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố trong hoàn cảnh nào?

 • 1 Đánh giá

6. Tìm hiểu Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà

Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hình, hãy:

 • Cho biết lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố trong hoàn cảnh nào?
 • Nêu diễn biến chính của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, ý nghĩa và nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám

Bài làm:

Lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố trong hoàn cảnh:

Nhận được thông tin Nhật đầu hàng Đồng minh, ngày 13/8/1945 Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh thành lập Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc ban bố Quân lệnh số 1, chính thức phát động lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước.

Diễn biến, ý nghĩa và nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám là:

Diễn biến:

 • Ngày 16/8/1945, theo lệnh của Ủy ban khởi nghĩa, một đơn vị giải phóng quân do Võ Nguyên Giáp chỉ huy, xuất phát từ Tân Trào tiến về giải phóng Thái Nguyên, mở đường về Hà Nội
 • Sáng 19/8 Hà Nội tràn ngập khí thế cách mạng với các cuộc biểu tình, chia ra thành nhiều đoàn đi chiếm các công sở của chính quyền bù nhìn. Cuộc khởi nghĩa dành thắng lợi hoàn toàn ở Hà Nội.
 • Ngày 23/8, nhân dân Huế khởi nghĩa dành thắng lợi
 • Ngàu 25/8 khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn
 • Ngày 28/8 tổng khởi nghĩa thành công trên cả nước
 • Ngày 30/8 vua Bảo Đại thoái vị, chế độ phong kiến sụp đổ.
 • Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập ở Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Ý nghĩa:

 • Đối với Việt Nam: Là sự kiện vĩ đại của dân tộc ta, phá tan xiềng xích nô lệ, đưa Việt Nam trở thành nước độc lập tự do.
 • Đối với thế giới: Thắng lợi này đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa và nửa thuộc địa trên thế giới.

Nguyên nhân thắng lợi:

 • Dân tộc ta có truyền thống yêu nước sâu sắc, đã đấu tranh kiên cường bất khuất từ ngàn xưa cho độc lập, tự do.
 • Có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh
 • Có khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp được mọi lực lượng yêu nước trong mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi...
 • Hoàn cảnh quốc tế thuận lợi (lực lượng phát xít bị đánh bại) và sự ủng hộ của lực lượng dân chủ tiến bộ trên thế giới.
 • 49 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9